green globe

BÆREKRAFT I ACCON

Bærekraftserklæringen reflekterer vårt engasjement for bærekraftige praksiser og vår forpliktelse til å ta ansvar for miljøet, samfunnet og økonomien. Gjennom denne erklæringen kunngjør vi vår intensjon om å drive virksomheten på en måte som minimerer negativ påvirkning på miljøet, fremmer sosial rettferdighet og skaper langsiktig økonomisk bærekraft. Erklæringen fungerer som en veiledning for handlinger, strategier og beslutninger for å oppnå disse målene. Accon erkjenner betydningen av bærekraftig utvikling i dagens verden og er fast bestemt på å spille en aktiv rolle i å skape en mer bærekraftig fremtid.

Bærekraftserklæring

 • Vi tilbyr formålstjenlige og bærekraftige emballasjeløsninger samtidig som vi reduserer miljøpåvirkningen og avfall fra emballasjematerialer.
 • Vi er forpliktet til å samarbeide med interessenter for å utvikle alle områder av vår virksomhet.
 • Vi stiller de samme høye etiske kravene til våre forretningspartnere som vi stiller til oss selv.
 • Som ansvarlige samfunnsborgere sørger vi for at våre handlinger er trygge for alle våre interessenter, både internt og eksternt.
 • Vi arbeider aktivt for å oppnå mer bærekraftig ressursbruk og en miljøvennlig forsyningskjede.
 • Gjennom Accon Greentech bidrar vi til å etablere en sirkulær økonomi for våre produkter, og vi fremmer løsninger som er enkle å gjenvinne gjennom Accon's "Ready-For-Recycling" (RFR) system.
 • Vi overholder alle gjeldende lover, forskrifter og våre egne prinsipper, i tillegg til å delta i frivillige programmer. Accon følger nøye med på at egne enheter og forretningspartnere overholder gjeldende lover og forskrifter, og vi har etablert prosedyrer for å håndtere eventuelle brudd.
 • Når det gjelder produksjonen av matemballasje, benytter vi kun materialer som er godkjent for bruk i matindustrien.

 

UN global compact goals

UN Global Compact

Accon er forpliktet til å følge prinsippene som er beskrevet i UN Global Compact, som inkluderer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, bekjempelse av korrupsjon og miljøvern. Her er en kort oppsummering av hvordan Accon overholder disse prinsippene:

Menneskerettigheter:

 • Accon respekterer og støtter FNs universelle menneskerettighetserklæring, og sikrer at alle individer tilknyttet selskapet behandles med verdighet, rettferdighet og respekt.
 • Vi har implementert retningslinjer og praksis for å forhindre diskriminering, tvangsarbeid, barnearbeid og andre menneskerettighetsbrudd i våre operasjoner og forsyningskjede.

Arbeidstakerrettigheter:

 • Accon sikrer et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø for sine ansatte, og overholder alle relevante arbeidslover og forskrifter. Vi støtter ansattes rett til organisasjonsfrihet og kollektive forhandlingsrettigheter, slik at de kan uttrykke sine bekymringer og forhandle om rettferdige arbeidsvilkår. Vi fremmer mangfold, like muligheter og motvirker diskriminering på vår arbeidsplass.

Bekjempelse av korrupsjon:

 • Accon har nulltoleranse for korrupsjon i alle former, inkludert bestikkelser, utpressing og underslag. Vi har implementert robuste interne kontrollsystemer og regelmessige revisjoner for å sikre gjennomsiktighet og ansvarlighet i hele vår virksomhet.

Miljøvern:

 • Accon erkjenner betydningen av miljømessig bærekraft og gjennomfører tiltak for å redusere sin påvirkning på miljøet. Vi overholder gjeldende miljølover og forskrifter, og streber etter å redusere vårt karbonavtrykk og fremme ressurseffektivitet. Vi søker aktivt innovative løsninger for å minimere avfall, bevare energi og fremme bruk av fornybare ressurser.

Vi fremmer FNs bærekraftsmål og er medlem av EcoVadis og Sedex.